Оригінальні аксесуари Porsche

Обробка персональних даних

Підписанням цього документу Клієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети наступним Володільцям баз даних:

  1. Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Віннер Імпортс Україна, Лтд" (надалі іменується – «Компанія»);
  2. Офіційним Дилерам ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» (надалі – «Офіційні дилери»);

До складу персональних даних, що отримуються від Клієнта під час підписання даного документу входять: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон(приватний, робочий, мобільний), адреса, місце роботи,  марка, модель та рік випуску автомобіля яким володіє Клієнт, захоплення та інтереси та інші дані.

 

Персональні дані оброблятимуться з метою укладення та виконання умов договорів та/або інших правочинів, укладених та/або ініційованих Клієнтом, реалізації положень законодавства у сфері відносин з Клієнтом як споживачем товарів та послуг Компанії та її Офіційних дилерів, включаючи, але не обмежуючись, відносинами з придбання товару, проведення заходів прямого маркетингу, заходів моніторингу якості наданих Клієнту Компанією та її офіційним дилером послуг, забезпечення доведення до відома Клієнта рекламної та/або іншої інформації, яка може його зацікавити для задоволення його потреб, забезпечення реалізації аналітичної та інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Клієнта в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів як Клієнта, так і Компанії та її офіційних дилерів.

 

 

Клієнт  підписанням цього Договору засвідчує та гарантує, що:

- персональні дані про нього були надані Компанії та її Офіційним дилерам добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання;  надані персональні дані про Клієнта є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки;  

 - Компанія та Офіційні дилери мають право здійснювати транскордонну передачу даних про Клієнта Виробнику, своїм дочірнім та афілійованим партнерам та компаніям відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення останнього про кожен випадок таких дій;

- Компанія та Офіційні Дилери, як володільці баз персональних даних, до складу яких входять персональні дані Клієнта, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про Клієнта, що входять до цих баз персональних даних, в межах визначеної мети;

- Клієнт підтверджує отримання в дату підписання цього документу письмового повідомлення про його права, мету збору та обробки персональних даних про нього, а також інформацію про осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані;

- Компанія та її Офіційні Дилери мають право зберігати персональні дані про Клієнта протягом 5 (п’яти) років з дати отримання від нього згоди, але, у будь-якому випадку, не довше ніж це необхідно відповідно до мети обробки, якщо інше не випливатиме із вимог чинного законодавства та/або специфіки відносин між Клієнтом, Компанією та Офіційним дилером.